Institute of Information Theory and Automation

You are here

Statistika

Faculty: 
Fakulta dopravní ČVUT
Semester: 
letní
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ano

Definice pravděpodobnosti, náhodná veličina a její popis, náhodný vektor, nezávislost, korelace. transformace náhodné veličiny. Popisná statistika. Náhodný výběr. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza. Analýza rozptylu.

2022-12-27 09:46