Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Počítačem podporovaná fraktografie

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA106/97/0827
Zahájení: 
01.01.1997
Ukončení: 
31.12.1999
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Fraktografická analýza má široké uplatnění v materiálovém výzkumu i v průmyslových aplikacích. Tradiční fraktografické metody - vyhledávání a deterministický popis fraktografických znaků s použitím fotografické techniky, manuálního měření, apod. - však dosáhly mezí svých možností. Další vývoj vyžaduje zapojení metod počítačového zpracování obrazu. Dosavadní výsledky výzkumu, realizovaného na katedře materiálů FJFI ČVUT v Praze, ukazují jako perspektivní dvě oblasti aplikací v analýze lomových ploch únavových lomů: I. Rozpoznávání a měření striací. Zapojení automatických metod podstatně zvýší efektivitu i objektivnost fraktografické analýzy. II. Hodnocení obrazu lomové plochy jako náhodného pole. Jde o kvalitativně nový přístup - jako fraktografický znak mohou sloužit také integrální charakteristiky větších ploch. Tento postup umožní rekonstrukci lomového procesu i z lomových ploch, které neobsahují striace. Hlavní metodické prostředky řešení poskytne syntéza fraktografie, stochastické geometrie a analyzy obrazu.
In cooperation with FJFI CVUT, principal investigator doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.04.2014 - 12:38