Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Zpracování obrazové informace v astronomii a astrofyzice

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA205/95/0293
Zahájení: 
01.01.1995
Ukončení: 
31.12.1997
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Navrhovaný projekt se zabývá digitálním zpracováním dvourozměrných obrazů ve vztahu ke konkrétní aplikaci. Vstupní data předpokládáme již ve stavu po předzpracování, tzn. po kalibraci, ve standardním formátu pro zpracování v konkrétním obrazovém systému.V projektu rozvíjíme dva hlavní směry - Restauraci obrazů a vyhledávání objektů - Předpokládáme modelování degradační funkce, vyhledávání objektů na základě reprezentace oblastí obrazu a prozkoumání možnosti nově odvozených momentových invariantů při ro zpoznání objektů v obraze, zejména ve vnitřní struktuře slunečních skvrn. Extrakci kvalitaivně nové informace ze sekvence snímků - Nalezení vhodné geometrické transformace pro časovou sekvenci snímků, které jsou zatíženy geometrickým zkreslením. Automatické určování směrů v obraze využitelné jako vstupní informace pro určování magnetických polí na Slunci. Předpokládá se, že restaurační metody a využití časových sekvencí obrazu mohou přispět k objasnění mechanismu aktivních procesů v astrofyzice.
In cooperation with the Astronomical Inst. ASCR, principal investigator Ing. Stanislava Simberova, CSc.
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.04.2014 - 12:54